Informacje o dostępności cyfrowej i architektonicznej w naszym przedszkolu

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wrocławskich.

Przedszkole Samorządowe w Bielanach Wrocławskich wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkolebielany.pl/

Możliwości systemu to m.in.:

Zmiana rozmiaru tekstu

Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)

Zmiana koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).

Opisy alternatywne grafik i zdjęć.

Grafiki i zdjęcia prezentujących istotne informacje posiadają teksty alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Data publikacji strony internetowej: 29.10.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą:

Serwis internetowy Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wr. jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) – publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej – publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 1. Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-30
 2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01
 3. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 4. Na stronie internetowej https://www.przedszkolebielany.pl//można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.
 5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 6. Osobą kontaktową jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr.
  Kontakt możliwy poprzez nr tel. 71 311 27 93 lub e-mail: szkola@sisco.pl.

Każdy ma prawo:

 1. Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 4. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ prowadzący szkołę: Urząd Gminy Kobierzyce,

Al. Pałacowa 1 , 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 130, fax. 71 31 11 252

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wr. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Bielanach Wr. mieści się przy ul. Akacjowej 1.

Opis dostępności wejść do budynku.

Teren Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wr. wyposażony jest w dwa wejścia/wyjścia ewakuacyjne: jedno od strony ul. Brzozowej, drugie od strony ul. Akacjowej. Wejście główne prowadzi od strony ulicy Akacjowej i jest wyposażone w podjazd dla osoby niepełnosprawnej. Przed budynkiem znajduje się parking, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ora zatoczka dla autobusów lub busów. Przed drzwiami wejściowymi do części Przedszkola Samorządowego znajduje się domofon wizyjny do bezpośredniego kontaktu  osoby z pracownikiem szkoły.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Teren Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wr. znajduje się na jednej kondygnacji budynku parterowego. W korytarzach budynku znajdują się dwuskrzydłowe przejścia bez progów oraz osobna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat, gabinet Dyrektora i Wicedyrektorów mieszczą się na parterze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. Obie placówki połączone są łącznikiem, a różnica poziomów została zniwelowania pochylnią.

Punkt informacyjny z obniżoną ladą zlokalizowany jest na parterze budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Bielanach Wr. (główne wejście do budynku).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Przejdź do treści strony