Deklaracja Dostępności

Przedszkole Samorządowe w Bielanach Wrocławskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa http://www.przedszkolebielany.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

1. Część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) – publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej. 2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej – publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej. 3. Niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

Żądanie powinno zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wr. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wr. mieści się przy ul. Akacjowej 1. Teren Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wr. wyposażony jest w dwa wejścia/wyjścia ewakuacyjne: jedno od strony ul. Brzozowej, drugie od strony ul. Akacjowej. Wejście główne prowadzi od strony ulicy Akacjowej i jest wyposażone w podjazd dla osoby niepełnosprawnej. Przed budynkiem znajduje się parking, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ora zatoczka dla autobusów lub busów. Przed drzwiami wejściowymi do części Przedszkola Samorządowego znajduje się domofon wizyjny do bezpośredniego kontaktu osoby z pracownikiem szkoły.Teren Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wr. znajduje się na jednej kondygnacji budynku parterowego. W korytarzach budynku znajdują się dwuskrzydłowe przejścia bez progów oraz osobna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat, gabinet Dyrektora i Wicedyrektorów mieszczą się na parterze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. Obie placówki połączone są łącznikiem, a różnica poziomów została zniwelowania pochylnią. Punkt informacyjny z obniżoną ladą zlokalizowany jest na parterze budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Bielanach Wr. (główne wejście do budynku). Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.